(by Zhangpeng_Bot)
(by Zhangpeng_Bot)
 
第7行: 第7行:
 
|任务分类=功能任务
 
|任务分类=功能任务
 
|任务子分类=装备包扩展任务
 
|任务子分类=装备包扩展任务
|前置条件=任务 「[[超级整理术的奥义|239 超级整理术的奥义]]」
+
|前置条件=完成「[[超级整理术的秘诀|239 超级整理术的秘诀]]」
 
|等级需求=72
 
|等级需求=72
 
|职业限制=
 
|职业限制=